Ermita Montenegro

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van Art. 5.1 van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, over de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsbepalingen daarvan, informeert Raúl Lozano Ruiz (hierna de “Dienstverlener” van de Website) de Gebruikers door middel van dit document over het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens die zij tijdens het browsen verstrekken of zullen verstrekken, en over het beleid inzake gegevensbescherming dat zal worden toegepast op dergelijke gegevens, zodat de gebruikers vrij en vrijwillig kunnen bepalen of zij deze gegevens wensen te verstrekken.

EIGENDOM VAN HET DOMEIN

De eigenaar van het domein casadelosvientos.com (vanaf nu DE WEBSITE), is Raúl Lozano Ruiz, woonachtig in Granada (SPANJE).

TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

De dienstverlener informeert de gebruikers dat de verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de overeenkomstige bestanden, naar behoren geregistreerd bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

De dienstverlener heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en integriteit van de door hem verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegde derden te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn.

Alle gegevens die via de website opgevraagd worden en als verplicht zijn aangeduid (*), zijn verplicht voor een optimale dienstverlening aan de gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, garandeert de Dienstverlener niet dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn afgestemd.

Door dit Privacybeleid te aanvaarden, gaan gebruikers uitdrukkelijk, vrijwillig, bewust en ondubbelzinnig akkoord met de verwerking van hun persoonlijke gegevens door de dienstverlener voor de volgende doeleinden:

1. Verzending van commerciële reclame per e-mail, SMS of enig ander elektronisch of fysiek middel, nu of in de toekomst, dat het mogelijk maakt om commerciële communicatie uit te voeren. Dergelijke commerciële communicatie zal betrekking hebben op producten of diensten die worden aangeboden door de Dienstverlener, alsmede door de medewerkers waarmee de Dienstverlener een overeenkomst van commerciële promotie onder haar klanten heeft gesloten. In dit geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonlijke gegevens. In ieder geval zal de commerciële communicatie worden gevoerd door de Dienstverlener en zal deze gaan over producten en diensten die verband houden met de sector van de Dienstverlener.

2. Voor het verwerken van boekingen, verzoeken of alle soort vragen die door de gebruiker worden gedaan via een van de contactvormen die de gebruiker op de website ter beschikking worden gesteld.

GEEN OVERDRACHT VAN GEGEVENS.

De Dienstverlener informeert en garandeert de gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden zullen worden doorgegeven. Voor elke uitzondering op deze regel is de voorafgaande, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers vereist.

RECHT VAN TOEGANG, WIJZIGING, ANNULERING EN VERZET

De Dienstverlener garandeert de gebruiker de uitoefening van de rechten van toegang, wijziging, annulering en verzet, in de voorwaarden die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving en door de procedures die door de Dienstverlener voor dit doel zijn gedefinieerd.

Om deze rechten uit te oefenen, moet u op de volgende manier een uitdrukkelijk verzoek indienen, samen met een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document:

1. E-MAIL gericht aan info@casadelosvientos.com met als onderwerp gegevensbescherming. Deze verzending moet gebeuren vanaf het e-mailadres dat in het formulier is opgenomen. Anders worden uw gegevens niet aan u getoond, omdat uw identiteit niet voldoende bewezen wordt geacht.

2. PER POST: geadresseerd aan Callejón del Manzano, 21, 18460- Yegen – Granada (Spanje).

Indien u geen tijdig en bevredigend antwoord op uw verzoek ontvangt, delen wij u mee dat de bevoegde toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming is (Agencia Española de Protección de Datos). SOCIALE NETWERKEN. De Dienstverlener heeft een profiel op de belangrijkste sociale netwerken op het internet (Facebook, Twitter en Instagram). De Dienstverlener zal hoogstens de gegevens van zijn volgers behandelen die het sociale netwerk toelaat voor de bedrijfsprofielen. Daarom kan de Dienstverlener zijn volgers, met alle middelen die het sociale netwerk toelaat, informeren over zijn activiteiten en aanbiedingen. In geen geval zal Dienstverlener gegevens uit de sociale netwerken halen zonder voorafgaande toestemming van de GEBRUIKER.

INFORMATIE OVER BROWSEGEGEVENS. IP-ADRESSEN

Verkeersgegevens zoals de naam van de toegangsverlener, het IP-adres, de datum en het tijdstip van toegang, links van waaruit u toegang krijgt en alle andere informatie van soortgelijke of analoge aard die u tijdens het browsen op de Website verstrekt, zullen, indien deze gegevens worden verzameld, anoniem worden behandeld met als enig doel het produceren van statistieken over bezoeken aan onze Website. Een methode om aanvullende informatie te verzamelen van uw bezoeken aan onze website is door het vastleggen van het IP-adres of protocol van uw computer. Dit IP-protocol is een nummer dat automatisch aan uw systeem wordt toegewezen elke keer dat u surft. Elke webpagina die u opent, detecteert onmiddellijk de aanwezigheid van uw terminal aan de hand van het IP-adres. Wanneer u onze site bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen. De enige functie van deze collectie is het opstellen van een statistiek van de bezoeken aan onze website die ons in staat stelt om de werking van onze dienst te kennen en die ons in staat stelt om deze dag na dag te verbeteren, het toegangspunt, enz.

DUUR EN WIJZIGING

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen door wijzigingen op de Website te plaatsen. De Dienstverlener kan ook zulke wijzigingen in de Website aanbrengen als hij gepast acht, zonder voorafgaande kennisgeving, en kan zowel de inhoud als de diensten die hij aanbiedt en de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen. De algemene voorwaarden/beleid die worden gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, worden dan ook geacht van kracht te zijn, zodat de gebruiker deze periodiek dient te lezen.

Niettegenstaande het voorgaande kan de Dienstverlener de toegang tot de inhoud van de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de Gebruiker om enige vergoeding te eisen.